كتاب ها

کتاب جایگاه بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه

?attachment_id=342

جایگاه بخش بهداشت و درمان
در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران

گردآوری و تنظیم: دکتر مظفر کریمی
با همکاری: جمیله رحیمی نیا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور مجلس
دبیرخانه تحقیقات کاربردی

فروردین ماه 1381

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.